KDO JSME


 

Jsme skupina věřících, která se pravidelně schází k společným oslavám Boha, studiu Bible a modlitbám. Toužíme růst v lásce k Bohu, vše konat v souladu s Jeho vůlí, v lásce povzbuzovat jeden druhého ve víře, jak nám Kristus přikázal1, a šířit dobrou zprávu o odpuštění hříchů skrze víru v Pána Ježíše.

 

V Novém Zákoně je vykreslen model sboru, který se snažíme co nejvěrněji uskutečňovat. Nemáme proto placené služebníky nebo pastory. Sbor je spravován kolektivem starších, kteří v něm plní úlohu pastýřů2. O vyučování pravd z Božího Slova (kázání) se dělí bratři, kteří k tomu mají od Pána učitelské obdarování3. Za různým způsobem od Boha obdarované však považujeme všechny věřící, a povzbuzujeme je proto, aby své dary hojně používali a tak sloužili druhým v růstu do podoby našeho Spasitele Pána Ježíše4.

 

Jsme nezávislí na jakékoli řídící organizaci, denominaci nebo církevním vyznání. Jedinou autoritou v učení a praxi je pro nás Bible. Nemáme denominační příslušnost, protože ta staví mezi křesťany nežádoucí bariéry, a my ctíme vůli Pána Ježíše - zobrazovat jednotu mezi skutečnými věřícími5.

 

Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si ČEMU VĚŘÍME.

 

Biblické odkazy:

1. 1. Tesalonickým 5,11; Efezským 4,15-16; Jan 13,35, Efezským 4,1-3; Židům 10,24

2. Skutky 20,17; 1. Timoteovi 3,1-7, Titovi 1,6-8, 1. Petrova 5,1-4

3. Skutky 13,1; 1. Korintským 12,28; Efezským 4,11

4. Efezským 4,14-16; Juda 20

5. Jan 17,20-23